Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Výzva na predkladanie ponúk rekonštrukcia KD Galovany        tu ku stiahnutiu

Zmluva - projektová dokumentácia                                                tu ku stiahnutiu

Spôsob určenia ceny                                                                          tu ku stiahnutiu

Výzva na predkladanie ponúk Projekt kanalizácia pokračovanie stoka ,,G"          tu ku stiahnutiu

Zmluva - projektová dokumentácia                                                                               tu ku stiahnutiu

Spôsob určenia ceny                                                                                                         tu ku stiahnutiu

Výzva na predkladanie ponúk 

  1. Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu-Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času                                                                                            tu ku stiahnutiu

Profil verejného obstarávateľa

Obec Galovany je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Profil verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:        Obec  Galovany
Sídlo:                                       Galovany č. 67, Svätý Kríž 032 11
Štatutárny zástupca:          Miroslav Kubáň
Číslo účtu - IBAN:                 SK38 5600 0000 0081 0730 8001
BIC/SWIFT kód:                     KOMASK2X                                                                                                                             

IČO:                                          00315184  

DIČ:                                          2020581343

IČ DPH:                                    nie ja platcom DPH

Telefón:                                   044/5592 522                                    mob:0918 093 522

Bankové spojenie:               Prima banka Slovensko a.s.

Mail:                                         ougalovany@alconet.sk                 starosta@galovany.sk

Web :                                        www.galovany.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované  vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  3. zákazky podprahové  podľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje vo vestníku - http://www.uvo.gov.sk. ako aj vo svojom profile na svojej webovej stránke.
  4. zákazky s nízkymi hodnotami zverejňuje vo svojom profile ak to okolnosti hospodárnosti a efektívnosti v súlade so smernicou predmet obstarania umožňuje.

 Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:          

1. verejná súťaž (VS)

2. užšia súťaž (US)

3. rokovacie konanie (RK)

4. súťažný dialóg (SD)