Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Výzva na predkladanie ponúk rekonštrukcia KD Galovany        tu ku stiahnutiu

Zmluva - projektová dokumentácia                                                tu ku stiahnutiu

Spôsob určenia ceny                                                                          tu ku stiahnutiu

Výzva na predkladanie ponúk Projekt kanalizácia pokračovanie stoka ,,G"          tu ku stiahnutiu

Zmluva - projektová dokumentácia                                                                               tu ku stiahnutiu

Spôsob určenia ceny                                                                                                         tu ku stiahnutiu

Výzva na predkladanie ponúk 

  1. Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu-Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času                                                                                            tu ku stiahnutiu

Profil verejného obstarávateľa

Obec Galovany je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Galovany
Obec Galovany, Galovany č. 67, Svätý Kríž 032 11
zastúpené:Miroslav Kubáň
IČ: 00315184

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Galovany v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Galovany, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.