Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Rozpočet obce na r.2017

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 106x

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 106x

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina Stiahnuté: 164x

Licenčná zmluva Geodeticca s.r.o.

Zmluva Geodeticca Stiahnuté: 142x

Zmluva Geodeticca o poskytnutí služby Stiahnuté: 147x

Informácia pre voľby 2016

Voľby do Národnej rady SR Stiahnuté: 134x

Výročná správa obce Galovany za r.2016

Výročná správa obce Galovany za r.2016 Stiahnuté: 116x

VZN č.1/2016 s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území obce Galovany §81 od.8 č.79/2015 Z.z.

VZN Stiahnuté: 150x

Správa nezávislého audítora k štatutárnemu orgánu obce Galovany

Správa

Dodatok k správe audítora v zmysle zákona č.540/2007 § 25 odsek 5 Stiahnuté: 165x

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 142x

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015 Stiahnuté: 127x

Povodňový plán záchranných prác obce Galovany

Povodňový plán Stiahnuté: 440x

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 161x

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 155x

Zmluva o dielo č.121/16/014

Zmluva Stiahnuté: 60x

Výročná správa obce Galovany za r.2015

Správa za r.2015 Stiahnuté: 286x

Správa o finančnej kontrole II.polrok 2015

Správa kontrolóra obce Stiahnuté: 229x

Rozpočet obce na r.2016 - návrh

Rozpočet obce Galovany na r. 2016 - návrh Stiahnuté: 133x

Sadzobník správnych poplatkov

Platný od 1.1.2016 Stiahnuté: 244x

Zmluva na dodávanie kanc. materiálu a spotrebného tovaru

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 113x

Stránka