Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Okresný úrad Žilina č.1

Odbor starostlivosti o životné prostredie Stiahnuté: 189x

Rozpočet obce na r.2017

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 108x

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 110x

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina Stiahnuté: 166x

Licenčná zmluva Geodeticca s.r.o.

Zmluva Geodeticca Stiahnuté: 144x

Zmluva Geodeticca o poskytnutí služby Stiahnuté: 149x

Informácia pre voľby 2016

Voľby do Národnej rady SR Stiahnuté: 141x

Výročná správa obce Galovany za r.2016

Výročná správa obce Galovany za r.2016 Stiahnuté: 119x

VZN č.1/2016 s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území obce Galovany §81 od.8 č.79/2015 Z.z.

VZN Stiahnuté: 152x

Správa nezávislého audítora k štatutárnemu orgánu obce Galovany

Správa

Dodatok k správe audítora v zmysle zákona č.540/2007 § 25 odsek 5 Stiahnuté: 167x

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 144x

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015 Stiahnuté: 134x

Povodňový plán záchranných prác obce Galovany

Povodňový plán Stiahnuté: 454x

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 164x

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 157x

Zmluva o dielo č.121/16/014

Zmluva Stiahnuté: 62x

Výročná správa obce Galovany za r.2015

Správa za r.2015 Stiahnuté: 288x

Správa o finančnej kontrole II.polrok 2015

Správa kontrolóra obce Stiahnuté: 232x

Rozpočet obce na r.2016 - návrh

Rozpočet obce Galovany na r. 2016 - návrh Stiahnuté: 136x

Sadzobník správnych poplatkov

Platný od 1.1.2016 Stiahnuté: 247x

Stránka