Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Voľby do Žilinského samosprávneho kraja-Oznámenie o volebných obvodoch Stiahnuté: 119x

Voľby do Žilinského sam.kraja-Zoznam miest a obcí podľa volebných obvodov Stiahnuté: 125x

Záverečný účet obce 2016 - schválenie

Schválený OZ dňa 2.6.2017 Stiahnuté: 218x

Záverečný účet obce 2016 - návrh

Návrh Stiahnuté: 127x

Návrh VZN č.1/2017

Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Galovany Stiahnuté: 126x

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Galovany a Alena Kubečková POKR Stiahnuté: 341x

Okresný úrad Žilina č.1

Odbor starostlivosti o životné prostredie Stiahnuté: 210x

Rozpočet obce na r.2017

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 121x

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 121x

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina Stiahnuté: 185x

Licenčná zmluva Geodeticca s.r.o.

Zmluva Geodeticca Stiahnuté: 157x

Zmluva Geodeticca o poskytnutí služby Stiahnuté: 161x

Informácia pre voľby 2016

Voľby do Národnej rady SR Stiahnuté: 152x

Výročná správa obce Galovany za r.2016

Výročná správa obce Galovany za r.2016 Stiahnuté: 133x

VZN č.1/2016 s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území obce Galovany §81 od.8 č.79/2015 Z.z.

VZN Stiahnuté: 166x

Správa nezávislého audítora k štatutárnemu orgánu obce Galovany

Správa

Dodatok k správe audítora v zmysle zákona č.540/2007 § 25 odsek 5 Stiahnuté: 182x

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 157x

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015 Stiahnuté: 151x

Povodňový plán záchranných prác obce Galovany

Povodňový plán Stiahnuté: 486x

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 179x

Stránka