Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Informácia pre voľby 2016

Voľby do Národnej rady SR Stiahnuté: 109x

Výročná správa obce Galovany za r.2016

Výročná správa obce Galovany za r.2016 Stiahnuté: 78x

VZN č.1/2016 s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území obce Galovany §81 od.8 č.79/2015 Z.z.

VZN Stiahnuté: 116x

Správa nezávislého audítora k štatutárnemu orgánu obce Galovany

Správa

Dodatok k správe audítora v zmysle zákona č.540/2007 § 25 odsek 5 Stiahnuté: 134x

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 111x

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015 Stiahnuté: 98x

Povodňový plán záchranných prác obce Galovany

Povodňový plán Stiahnuté: 281x

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 131x

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 122x

Zmluva o dielo č.121/16/014

Zmluva Stiahnuté: 30x

Výročná správa obce Galovany za r.2015

Správa za r.2015 Stiahnuté: 253x

Správa o finančnej kontrole II.polrok 2015

Správa kontrolóra obce Stiahnuté: 198x

Rozpočet obce na r.2016 - návrh

Rozpočet obce Galovany na r. 2016 - návrh Stiahnuté: 100x

Sadzobník správnych poplatkov

Platný od 1.1.2016 Stiahnuté: 217x

Zmluva na dodávanie kanc. materiálu a spotrebného tovaru

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 85x

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 218x

Program rozvoja obce 2015-2021

PHR-Galovany Stiahnuté: 103x

Poplatky za služby obecného úradu platné od 1.7.2015

Cenník poplatkov Stiahnuté: 146x

Štatút obce Galovany

Priljatý na OZ dňa 19.03.2015 Stiahnuté: 24x

Návrh rozpočtu obce

Návrh rozpočtu obce na r.2016 Stiahnuté: 90x

Stránka