Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Licenčná zmluva Geodeticca s.r.o.

Zmluva Geodeticca o poskytnutí služby Stiahnuté: 130x

Informácia pre voľby 2016

Voľby do Národnej rady SR Stiahnuté: 119x

Výročná správa obce Galovany za r.2016

Výročná správa obce Galovany za r.2016 Stiahnuté: 92x

VZN č.1/2016 s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území obce Galovany §81 od.8 č.79/2015 Z.z.

VZN Stiahnuté: 130x

Správa nezávislého audítora k štatutárnemu orgánu obce Galovany

Správa

Dodatok k správe audítora v zmysle zákona č.540/2007 § 25 odsek 5 Stiahnuté: 146x

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 124x

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015 Stiahnuté: 109x

Povodňový plán záchranných prác obce Galovany

Povodňový plán Stiahnuté: 341x

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 145x

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 138x

Zmluva o dielo č.121/16/014

Zmluva Stiahnuté: 42x

Výročná správa obce Galovany za r.2015

Správa za r.2015 Stiahnuté: 267x

Správa o finančnej kontrole II.polrok 2015

Správa kontrolóra obce Stiahnuté: 211x

Rozpočet obce na r.2016 - návrh

Rozpočet obce Galovany na r. 2016 - návrh Stiahnuté: 115x

Sadzobník správnych poplatkov

Platný od 1.1.2016 Stiahnuté: 228x

Zmluva na dodávanie kanc. materiálu a spotrebného tovaru

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 96x

Zmluva č.1/2015 Stiahnuté: 236x

Program rozvoja obce 2015-2021

PHR-Galovany Stiahnuté: 112x

Poplatky za služby obecného úradu platné od 1.7.2015

Cenník poplatkov Stiahnuté: 161x

Štatút obce Galovany

Priljatý na OZ dňa 19.03.2015 Stiahnuté: 34x

Stránka