Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Záverečný účet obce 2016 - návrh

Návrh Stiahnuté: 64x

Návrh VZN č.1/2017

Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Galovany Stiahnuté: 62x

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Galovany a Alena Kubečková POKR Stiahnuté: 179x

Okresný úrad Žilina č.1

Odbor starostlivosti o životné prostredie Stiahnuté: 81x

Rozpočet obce na r.2017

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 63x

Schválený OZ dňa 3.12.2016 Stiahnuté: 60x

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina Stiahnuté: 96x

Licenčná zmluva Geodeticca s.r.o.

Zmluva Geodeticca Stiahnuté: 90x

Zmluva Geodeticca o poskytnutí služby Stiahnuté: 88x

Informácia pre voľby 2016

Voľby do Národnej rady SR Stiahnuté: 90x

Výročná správa obce Galovany za r.2016

Výročná správa obce Galovany za r.2016 Stiahnuté: 50x

VZN č.1/2016 s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území obce Galovany §81 od.8 č.79/2015 Z.z.

VZN Stiahnuté: 94x

Správa nezávislého audítora k štatutárnemu orgánu obce Galovany

Správa

Dodatok k správe audítora v zmysle zákona č.540/2007 § 25 odsek 5 Stiahnuté: 105x

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 92x

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015

Návrh záverečného účtu obce Galovany za r.2015 Stiahnuté: 81x

Povodňový plán záchranných prác obce Galovany

Povodňový plán Stiahnuté: 224x

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 112x

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Stiahnuté: 104x

Zmluva o dielo č.121/16/014

Zmluva Stiahnuté: 12x

Výročná správa obce Galovany za r.2015

Správa za r.2015 Stiahnuté: 225x

Stránka